Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden Kool Advocatuur en Mediation (versie 2018)

 •  1.1 Kool Advocatuur en Mediation is een handelsnaam van mr. R.A.A. Kool, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 72152559.
 • 1.2 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen (natuurlijke en rechtspersonen) die voor Kool Advocatuur en Mediation werkzaam zijn of zijn geweest.
  2. Opdracht
 • 2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kool Advocatuur en Mediation. Kool Advocatuur en Mediation heeft het recht (onderdelen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd
 •  2.2 De aanvaarde opdracht leidt voor Kool Advocatuur en Mediation tot een inspannings-verbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
 •  2.3 Opdrachtgever is degene die aan Kool Advocatuur en Mediation de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Kool Advocatuur en Mediation in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.
 •  2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en vervolgopdrachten.
 • 3. Aansprakelijkheid Beperking aansprakelijkheid
 •  3.1 Iedere aansprakelijkheid van Kool Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De polis voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden.
 •  3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000 of, indien het door Kool Advocatuur en Mediation in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000.
 • 3.3 Opdrachten aan derden
  Kool Advocatuur en Mediation zal bij het inschakelen van derden zo nodig tevoren overleggen met de cliënt - opdrachtgever. Kool Advocatuur en Mediation verplicht zich de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de selectie van derden en het aan hen verstrekken van opdrachten. Kool Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien en voor zover door Kool Advocatuur en Mediation ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Kool Advocatuur en Mediation gemachtigd deze namens de cliënt enof opdrachtgever te aanvaarden. Voor zoveel nodig wordt dit door Kool Advocatuur en Mediation hierbij bedongen.
 •  3.4 Vrijwaring
  De opdrachtgever cliënt vrijwaart Kool Advocatuur en Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Kool Advocatuur en Mediation.
 • 4. Declaratie
 • 4.1 Jaarlijkse vaststelling honorarium
  Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Kool Advocatuur en Mediation vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 •  4.2 Tijdregistratie
  Kool Advocatuur en Mediation hanteert een tijdregistratiesysteem met eenheden van 10 minuten.
 •  4.3 Voorschotten en verschotten
   Kool Advocatuur en Mediation is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever cliënt te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Kool Advocatuur en Mediation ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (kosten, griffiegeld, etc.) zullen in beginsel direct nadat deze bij Kool Advocatuur en Mediation in rekening zijn gebracht, aan de opdrachtgever cliënt worden doorberekend.
 •  4.4 Betalingstermijn
  De werkzaamheden worden in principe eens per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Kool Advocatuur en Mediation is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is Kool Advocatuur en Mediation bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,--.
 • 4.5 Annuleren opdracht
  Indien de opdrachtgever een opdracht tussentijds annuleert, is een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van de bestede tijd afgerond op hele uren, vermenigvuldigd  met het op dat moment geldende uurtarief, met een minimum van € 250,- exclusief 21% btw.
 • 5. Archivering
  Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Vijf jaar nadien zal het dossier worden vernietigd.
 • 6. Gebruik elektronisch berichtenverkeer (e-mail)
  Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij het uitwisselen van correspondentie en (gerechtelijke) stukken, alles in de ruimste zin van het woord, gebruik wordt gemaakt van e-mail en internet. Kool Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die kunnen optreden bij het gebruik van e-mail.  
 • 7. Bevoegde rechter
  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever cliënt en Kool Advocatuur en Mediation is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 • 8. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn op 18 juli 2018 onder nummer 18/30 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar en zijn tevens te raadplegen op en te downloaden van de website van Kool Advocatuur en Mediation: www.kool.nuvoorwaarden. Naast Kool Advocatuur en Mediation kunnen alle personen die bij de opdracht zijn ingeschakeld op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Kool Advocatuur en Mediation heeft steeds het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.


Kool Advocatuur en Mediation  Luttik Oudorp 62 | 1811 MZ Alkmaar | postbus 3052 |
1811 MZ Alkmaar telefoon: 072 - 7600128 | E-mail info@kool.nu

Deze versie is geldig vanaf 1 augustus 2018. Wijzigingen voorbehouden.

Download Algemene Voorwaarden